Select Bank Account

Bank Name Account Name

Payment Information

Ref No.
Amount
Upload a slip *

* * * ถ้าท่านสร้างบัญชีในเว็บไซตนี้ผ่านไลน์ และ เพิ่มเพื่อน @Suncotton ทางไลน์ไว้แล้ว – สถานะจะขึ้นในแชทหลังแจ้งโอนเงิน

* * * ถ้ายังไม่ได้เพิ่มเพื่อน @suncotton ทางไลน์ น ต้อนนี้ ส่งสลิปเสร็จแล้วจะดูเหมือนไม่มีอะเกิดขึ้น